Obchodné podmienky

spoločnosti APATEKA, s.r.o. so sídlom Ladomírová 184, IČO: 50 727 001, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl. č. 34297/P.

 1. Všeobecné ustanovenia
 1. Tieto verejné obchodné podmienky, ďalej len VOP, upravujú zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy na web stránke www.probiolact.sk. VOP tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami.
 2. Kupujúcim je každá fyzická aj právnická osoba, ktorá vyplnila objednávkový formulár, odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je tiež osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním e-mailu.
 3. Predávajúcim je spoločnosť APATEKA, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom elektronického obchodu na internetovej stránke www.probiolact.sk. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia slovenským právnym poriadkom a týmito obchodnými podmienkami.
 4. Vyplnením objednávkového formulára a potvrdením s oboznámením sa VOP  na internetovej stránke, alebo prostredníctvom e-mailu, kupujúci akceptuje verejné obchodné podmienky predávajúceho. VOP sú prístupné na webovej stránke www.probiolact.sk.
 5. Produktom sa rozumie výživový doplnok Probiolact.
 1. Objednávka produktu a uzatvorenie kúpnej zmluvy
 1. Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár spracovaný v systéme a uhradená kúpna cena za tovar. Za objednávku sa považuje aj telefonická, alebo e-mailom či poštou zaslaná objednávka na adresu predávajúceho. Objednávka a následná úhrada kúpnej ceny s vystavenou faktúrou je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.
 2. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie aj zaslanie cenovej ponuky na základe telefonickej alebo emailovej objednávky kupujúceho. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v tomto prípade písomným, teda elektronickým potvrdením cenovej ponuky. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe vystavenej a doručenej faktúry.
 3. V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu vopred, prevodom finančných prostriedkov na účet predávajúceho, alebo pri prevzatí tovaru na dobierku.
 4. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

III. Storno objednávky, odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Storno je nutné urobiť bez zbytočného odkladu. Pri storne treba uviesť meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú.  Neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu, alebo jej časť, v lehote 30 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.
 2. Kupujúci je oprávnený v súlade s ustanoveniami §12 zákona č. 108/2000 Z.z. bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a vyskúšať rovnakým spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v kamenných predajniach. Vyskúšať, neznamená tovar opakovane používať.
 3. Kupujúci musí príslušný tovar odoslať predávajúcemu formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou. Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby.
  Tovar je potrebné odoslať v pôvodnom nepoškodenom obale, nepoužívaný, nepoškodený a kompletný, vrátane príbalových letákov.
 4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý bol používaný, poškodený alebo neúplný, predávajúci má právo tento tovar neprebrať.
 5. Kúpna cena alebo jej časť bude kupujúcemu vrátená v zákonnej lehote 30 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu s predávajúcim nedohodnú inak. V prípade platby cez CardPay (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť. Poštovné a balné náklady sú nevratné.
 6. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob, alebo nedostupnosti tovaru, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku v prípade, ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti.
 7. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny, mu budú finančné prostriedky vrátené do 30 dní na určený bankový účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 1. Platobné podmienky
 1. Platbu za doručenie tovaru je možné realizovať bezhotovostnou úhradou alebo dobierkou. Všetky ceny za tovar v internetovom obchode sú konečné a uvádzané vrátane DPH. Cena sa rozumie za samotný produkt a neobsahuje poštovné a balné náklady. Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.
 1. Dodacie podmienky
 1. Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite. Tovar bude expedovaný zo skladu spoločnosti APATEKA, s.r.o. a doručený poštou, alebo kuriérskou službou. V prípade uhradenia kúpnej ceny bezhotovostnou úhradou vopred, bude tovar doručený ako štandardný balík. V opačnom prípade bude doručený ako dobierka.
 2. Dodacia lehota začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom od prijatia objednávky. Štandardný termín dodania je do 7 pracovných dní. V prípade, že tovar nie je momentálne na sklade, kupujúci bude o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný e-mailom alebo telefonicky.
 1. Záruka a reklamácie
 1. Predávajúci poskytuje záruku na dodané produkty v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia produktu zo strany kupujúceho.
 2. V prípade vrátenia poškodeného produktu, ktoré vyšlo najavo až po jeho prevzatí, a ktoré nebolo zrejmé a zistiteľné pri preberaní, má kupujúci nárok na vrátenie kúpnej ceny a odstúpenie od zmluvy. Po dohode zmluvných strán môže byť poškodený produkt nahradený novým produktom.
 3. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt v záručnej dobe, a to ihneď, ako sa o poškodení dozvedel. Zaslaním písomnej reklamácie na adresu predávajúceho, uvedenú v týchto VOP, a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 4. V prípade poškodeného balenia pri preberaní tovaru od prepravcu, zabezpečí kupujúci pri akomkoľvek poškodení tovaru, reklamačný zápis s popisom poškodenia. Zápis bude dostatočným podkladom pre uplatnenie reklamácie voči prepravcovi, resp. výrobcovi.

VII. Prepravné

 1. Prepravu tovaru zabezpečuje predávajúci. Prepravné náklady predávajúceho, teda poštovné a balné, nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Budú vyčíslené v automaticky vygenerovanej faktúre, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.
 2. Prepravné náklady:

Poštovné a balné – 3,00,- €,
Dobierka cez Slovenskú poštu – 1,00,- €

VIII. Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci pri vyplnení objednávkového formulára berie na vedomie a vyhlasuje, že bol poučený podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a všetky ním uvedené osobné údaje sú pravdivé.
  Kupujúci vyhlasuje, že dal súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, pričom tento súhlas dáva dobrovoľne. Udelený súhlas platí po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, s výnimkou prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke www.probiolact.sk a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti APATEKA, s.r.o.

Znenie VOP je účinné od 21.4.2017